Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Zasady funkcjonowania przedszkola w czasie zagrożenia związanego z infekcjami i chorobami zakaźnymi.

ZASADY  FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA  W CZASIE ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z INFEKCJAMI
I CHOROBAMI ZAKAŹNYMI.

 

I. OGÓLNE UWARUNKOWANIA

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00. – 17.00 
 2. Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, zgody na pomiar temperatury (zał.1).
 3. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. (zał. 2).

II. Organizacja pracy/ opieka

 1. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zabawek lub innych niepotrzebnych przedmiotów.
 2. Organizacja pracy poszczególnych oddziałów w miarę możliwości zapewnia izolację między grupami.
 3. Na parterze w korytarzu (obok gabinetu intendenta) są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w placówce przestrzeni z zachowaniem  zasady 1 rodzic z dzieckiem.
 5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
 6. Dyrektor wyznacza osoby dyżurujące przy drzwiach wejściowych do placówki.
 7.  Przed wejściem do grupy dziecko myje ręce wodą z mydłem.

III.          Higiena, czyszczenie i dezynfekcja.

 1. Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk z informacją o możliwości korzystania z niego.
 2. W wyznaczonych miejscach w budynku udostępnione są  środki ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby.
 3. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4.  Nauczyciele zobowiązani są do nadzorowania czynności prawidłowego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci.
 6. Przy organizacji żywienia w placówce, szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność  w zakresie zasad higieny podczas podawania dzieciom napojów oraz posiłków.
 8. Zaleca się częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blatów w salach zajęć i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
 10. Należy wietrzyć salę zajęć, prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach.

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka.

 1. Do pracy przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych i odbierane przez zdrowych rodziców/ opiekunów (zał.1, oświadczenie).
 3. Należy uzyskać od rodziców zgodę na pomiar temperatury u dziecka w razie zaistniałej konieczności (zał.1, zgoda).
 4. W przedszkolu wyznaczone jest i przygotowane jest miejsce (miejsce w sali rytmicznej - wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować od pozostałych dzieci.
 6. Jeżeli pracownik wykazuje objawy chorobowe należy go odizolować od pozostałych osób.
 7. W placówce opracowana jest procedura na wypadek podejrzenia infekcji lub choroby zakaźnej u pracownika (zał.3) jak i u dziecka ( zał.4).

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-05 20:55przez:
Opublikowano:2022-09-05 20:55przez:
Zmodyfikowano:2022-09-05 20:53przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
Odwiedziny:289

Rejestr zmian

 • [2022-09-05 20:53:21]nie