Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

O nas

Menu dla: O nas

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku niedaleko Parku Miejskiego. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy. Przedszkole stosuje innowacyjne metody pracy np.: zabawy z OZOBOTAMI oraz GENIBOTAMI, a także matami i kubeczkami do kodowania, rozwijanie kompetencji kluczowych, sprawne poruszanie się w świecie technologii cyfrowych, zabawy dydaktyczno-ruchowe z wykorzystaniem "Magicznego dywanu" .

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

Cele ogólne

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
  1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
  2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
  3. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu.
  1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
  2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
  1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 4. Zarządzanie przedszkolem
  1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Realizacja założeń reformy oświatowej.
 2. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 3. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 4. Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 6. Realizacja programów autorskich.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
 8. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 9. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 10. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 11. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

ZADANIA

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.
 2. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
 3. Poszerzanie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.
 4. Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich indywidualnych możliwości jest:

 1. Człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
 2. Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.
 3. Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką.
 4. Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy twórczy ciekawy świata poszukujący.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 1. przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 2. szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 3. informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 4. półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 5. bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,
 6. przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 1. prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 2. teczek prac i innych dokumentów,
 3. arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 4. albumów, kronik,
 5. materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 6. rozmów.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 1. przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 2. informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
 3. włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 4. szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 5. tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, MDK, MBP, policją, strażą pożarną, Muzeum, itp.,
 2. włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

ZASOBY LUDZKIE

Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Nauczyciele stale doskonalą warsztat pracy, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu, posiadają również dodatkowe kwalifikacje: glottodydaktyka, terapia pedagogiczna, logopedia, filologia francuska.

ZASOBY MATERIALNE

Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci. Przedszkole posiada bazę umożliwiającą realizacje innowacji, baza jest systematycznie wzbogacana.

Podstawowe zasady pracy przedszkola to:

 1. Poznanie i zaspakajanie potrzeb dziecka
 2. Tworzenie warunków do poznawczej i twórczej aktywności
 3. Indywidualizacja oddziaływań w zależności od potrzeb i możliwości
 4. Wprowadzanie w świat życia społecznego
 5. Jednolity proces wychowania i edukacji
 6. Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Nauczyciele znają i akceptują Koncepcję pracy przedszkola, podejmowane są dyskusje nad koncepcją w celu w celu ewentualnych zmian i innowacji.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-23 14:19przez:
Opublikowano:2021-04-23 13:59przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
Odwiedziny:364

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.