Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Zasady funkcjonowania przedszkola w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

ZASADY  FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO –COVID-19

 I.  OGÓLNE UWARUNKOWANIA

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00. – 17.00 
 2. Rodzic zobowiązany jest, przed przyjęciem dziecka do przedszkola, do wypełnienia oświadczenia, zgody na pomiar temperatury (zał.1).
 3. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. (zał. 2).

 

II. Organizacja pracy/ opieka

 1. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zabawek lub innych niepotrzebnych przedmiotów.
 2.  Przebywanie na świeżym powietrzu możliwe jest również poprzez organizowanie wyjść poza teren placówki, na spacery do pobliskiego parku miejskiego, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 3.  Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania.
 4. Organizacja pracy poszczególnych oddziałów w miarę możliwości zapewnia izolację między grupami,  tak aby dzieci nie mogły się ze sobą stykać.
 5. Na parterze w korytarzu (obok gabinetu intendenta) są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 7. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w placówce przestrzeni z zachowaniem  zasady 1 rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. 
 8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 9. Dyrektor wyznacza osoby dyżurujące przy drzwiach wejściowych do placówki, które zabezpieczone zostają w indywidualną osłonę nosa i ust oraz fartuch.
 10.  Przed wejściem do grupy dziecko myje ręce.

 

III.          Higiena, czyszczenie i dezynfekcja.

 1. Przed wejściem do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego.
 2. W wyznaczonych   miejscach  w budynku udostępnione są  pojemniki przeznaczone na wyrzucanie  środków ochrony osobistej po ich zużyciu.
 3. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4.  Nauczyciele zobowiązani są do nadzorowania czynności prawidłowego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci.
 6. Przy organizacji żywienia w placówce, szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność  w zakresie zasad higieny podczas podawania dzieciom napojów oraz posiłków. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 8. Zaleca się częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blatów w salach zajęć i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. Codziennie  w godzinach porannych należy dezynfekować urządzenia na placu zabaw, w przypadku gdy dzieci będą z niego korzystać, środkiem do tego przeznaczonym. W sytuacji, gdy plac zostaje wyłączony z użytkowania, należy zabezpieczyć go taśmą.
 10. Należy wietrzyć salę zajęć, prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach.

 

IV. Postępowanie podczas zagrożenia

 1. Do pracy przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych i odbierane przez zdrowych rodziców/ opiekunów (zał.1, oświadczenie).
 3. Należy uzyskać od rodziców zgodę na pomiar temperatury po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola jak i w trakcie jego pobytu w razie zaistniałej konieczności (zał.1, zgoda).
 4. W przedszkolu wyznaczone jest i przygotowane jest miejsce (miejsce w sali rytmicznej - wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować od pozostałych dzieci.
 6. Jeżeli pracownik wykazuje objawy chorobowe należy go odizolować od pozostałych osób,

 

 1. W placówce opracowana jest procedura na wypadek podejrzenia zarażenia COVID-19 u pracownika (zał.3) jak i u dziecka ( zał.4).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-16 13:27przez:
Opublikowano:2021-08-16 13:27przez:
Zmodyfikowano:2021-08-16 13:19przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
Odwiedziny:329

Rejestr zmian

 • [2021-08-16 13:19:48]nie