Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Programy i projekty realizowane w przedszkolu 2022/2023

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 - uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

 

Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury". Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała"

Główne założenia i cele :

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

 

Program edukacyjny „Mamo Tato wolę wodę"

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Działaj z imPETem!”,

jest długofalowym działaniem edukacyjnym, z zakresu edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu.

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi
w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A. 2.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa
w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej;

m)rozwijanie współpracy między nauczycielami;

n) kształcenie na odległość.

 

Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”

Cele ogólne:

 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania
  i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
 • Nauka przez zabawę

 

Projekt edukacyjny „20 minut matematyki”

Celem głównym projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej

zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu i w szkole [klasy I-III] poprzez

świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek)
i rodziców

Cele szczegółowe projektu:

 • Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej
 • W przypadku klas początkowych - wyciąganie zadań matematycznych z kartki papieru [podręczników] do nauczania czynnościowego, używanie liczmanów, itd.
 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [zarówno dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak
  i edukacji wczesnoszkolnej].
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówki z rodzicami
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców
  w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, jak i domowej
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów w klasach I-III do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie
  i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
 • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-11 20:22przez:
Opublikowano:2022-10-03 19:12przez:
Zmodyfikowano:2022-10-03 19:11przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
Odwiedziny:433

Rejestr zmian

 • [2022-10-03 19:11:44]nie
 • [2022-10-03 19:06:00]nie
 • [2022-10-03 19:05:24]nie
 • [2021-11-18 12:41:33]nie
 • [2021-11-11 20:24:05]nie
 • [2021-11-11 20:20:00]nie